ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ ЗА ВАШИТЕ ПРАЗНИЦИ“

Чл. 1. Организатор

1. Промоционална кампания “Повече енергия за вашите празници“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „Парида” ЕООД с адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 11А, ЕИК 175314521, наричан по нататък в текста “Организатор”.

2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: www.duracellpromo.bg .

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: www.duracellpromo.bg

4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.

Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти

Кампанията се провежда във всички търговски обекти на територията на Република България, които предлагат продукти Duracell /Дюрасел/, дистрибутирани от Орбико България ЕООД.

Чл. 3. Продължителност на Кампанията

Кампанията стартира на 03 април 2023г. и продължава до 23 април 2023г. вкл.

В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта www.duracellpromo.bg .

Чл. 4. Право на участие

В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 03 април 2023г. и пребивава на територията на Република България и е изпълнило условията на Кампанията, описани по-долу:

- Закупило е батерии с марка Duracell /Дюрасел/ на мин. ст-ст от 8.99лв. с ДДС, независимо от неговия/техния вид, размер и опаковка, от участващите обекти, упоменати в чл.2 на настоящите правила. 

- Регистрирало се е на www.duracellpromo.bg , като регистрацията изисква да се попълни регистрационната форма - име и фамилия, телефон, имейл, както и да качи снимка на касовата бележка и да упомене ден, месец, година, час и минути, изписани на касовия бон от покупката  /съкратено ДДММГГ ЧЧММ/.

- Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица ден, месец, година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на деня и месеца се допускат препинателни знаци. В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

- При регистрацията си в уебсайтa участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила на кампанията и че дават съгласието си за обработването на личните им данни от Организатора на Кампанията. 

- В случай че даден участник не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от Организатора, това ще доведе до невъзможност регистрацията му да бъде допусната.

- Задължително условие за получаване на наградата е предоставяне от страна на регистирания печеливш на касов бон на Организатора. Ако участникът не може да предостави съответния касов бон, губи правото си да получи награда.

- Един участник има право да участва в Кампания с една дата и час от касовата бележка само веднъж. 

- Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой различни касови бележки.

Чл. 5. Участващи продукти

1. Участващите продукти са: батерии Duracell /Дюрасел/ независимо от техния вид, размер и опаковка, дистрибутирани от „Орбико България“. 

2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода 03 април 2023г. и продължава до 23 април 2023г. вкл.

3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи батерии с марка Duracell /Дюрасел/ на мин. ст-ст от 8.99лв. с ДДС, независимо от неговия/техния вид, размер и опаковка от участващите обекти, посочени в чл.2 от настоящите Официални Правила, има право да се регистрира на сайтаwww.duracellpromo.bg , като следва стъпките, описани в чл. 4 по-горе и по този начин може да участва за спечелването на една от следните награди: фотоапарат за моментни снимки /в комплект с един брой лента/, безжични слушалки или дрон. 

Чл. 6.1. Печеливши участници

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез Комисия от трима души на 24 април 2023г. Заедно с печелившите участници, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол. 

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.duracellpromo.bg в деня на тегленето. Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер. Наградите се доставят на посочения от печелившите участници адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата.

Чл. 7. Ограничения

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в Кампанията; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; в) регистрирането на повече от един път на един номер от касов бон; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Кампанията. 

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в системата, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания и които са извън неговия контрол. 

Печелившият участник поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея и/или използването й.

Чл. 8. Награди

Наградите, които участниците могат да спечелят, пазарувайки участващите продукти от участващите обекти, описани в чл.2 по-горе,  са:

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Чл. 9. Лични данни

Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

Информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Уведомлението за защитата на лични данни на следния адрес: https://www.duracellpromo.bg/privacy.

Чл. 10. Данъци и такси

С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство

Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.

Чл. 12. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства.

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено една седмица предварително на www.duracellpromo.bg ,

Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.